You are here:   Hizmetlerimiz
  |  Login

Hizmetlerimiz

Minimize
» Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.
» Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.
» Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.
» Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.
» İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.
» Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.
» İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.
» İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili İAB, İbraname ve diğer tüm belgelerin hazırlanması.
» Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne dosya açmak, Ek-1 ve Ek-2 bildirgelerini vermek ve diğer işlemleri yerine getirmek.
» SSK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
» KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi’nin mükellefe sunulması.
» Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
» Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SSK, Bağ-kur ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.
» Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.
» SSK, Bağ-Kur, İş, Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak.
» Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak.
» Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak.
» Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, dava dilekçesini hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak.