You are here:   Mevzuat
  |  Login

Mevzuat

Minimize

25 Apr 2019 00:40:48 Z

Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), uygulama tarihi 23.04.2019 olmak üzere, 30664 sayılı, 23 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Genel Müdürlükçe belirleneceği ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmiştir.

Söz konusu uygulamadan yararlanacak eşya listesi Ek-1’de, uygulamayla ilgili kılavuz ise Ek-2’de yer almaktadır.

Kaynak:ggm.ticaret.gov.tr ..

25 Apr 2019 00:40:48 Z

Kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan; gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, tank-konteyner/portatif tank işletmecilerinin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücülerinin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk...

25 Apr 2019 00:40:48 Z

22.04.2019 Tarihli, 30753 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

25 Apr 2019 00:40:48 Z

21.04.2019 Tarihli, 30752 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

25 Apr 2019 00:40:48 Z

EFTA Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması tarafından kurulan Türkiye-EFTA Komitesinin menşeli ürünler Arasında Anlaşma EFTA Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının menşeli ürünler kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Protokol B sini değiştiren 1/2017 sayılı Kararı hk...

25 Apr 2019 00:40:48 Z

20.04.2019 Tarihli, 30751 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

25 Apr 2019 00:40:48 Z

KDV Genel Uygulama Tebliği kapsamında düzenlenen özel fatura işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar.(TPS-Özel Fatura)..

25 Apr 2019 00:40:48 Z

Bazı anlaşmaların yürürlük tarihlerinin tespit edilmesi hakkında Karar (Türkiye ile Katar Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, ...)..

25 Apr 2019 00:40:48 Z

5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00 ve 5903.90.99.90.00 tarife pozisyonlarında yer alan Yalnızca İmpertex Kumaşları, üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalatında, 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere 30.000.000 m2 miktarı için % 0 oranında ilave gümrük vergisi oranı uygulanacak şekilde tarife kontenjanı açılmıştır...

25 Apr 2019 00:40:48 Z

Serbest bölgelerdeki üstyapı ve taşınmazların tahsis, devir ve satışı ile kullanıma uygun olmayan üstyapıların yıkımı ile ilgili usul ve esasların düzenlenmesi hk...

25 Apr 2019 00:40:48 Z

19.04.2019 Tarihli, 30750 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

25 Apr 2019 00:40:48 Z

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz...

25 Apr 2019 00:40:48 Z

Birleşik Krallık (BK) hükümeti, AB’den ayrılık sürecini düzenleyen Geri Çekilme Anlaşması ve Siyasi Deklarasyon üzerinde AB ile mutabakata varmış, ancak söz konusu Anlaşma’nın BK Parlamentosunda yapılan oylamalarda onaylanması mümkün olmamıştır. Son olarak, BK Hükümetinin AB’den anlaşma yoluyla ayrılmayı tercih etmesi nedeniyle Başbakan May, 5 Nisan 2019 tarihli mektupla AB Konseyi Başkanı’ndan BK'nın AB’den ayrılma tarihinin uzatılmasını talep etmiştir. Bu kapsamda 10 Nisan 2019’da gerçekleştirilen AB Konseyi toplantısı neticesinde, AB-27 ile BK'nın Brexit tarihinin 31 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılması konusunda uzlaşmaya varılmıştır.

Bu gelişmeler ışığında; 22 Mayıs tarihi öncesinde BK Parlamentosunda Geri Çekilme Anlaşması üzerinde bir mutabakat sağlanamaması halinde, BK’nın 22-23 Mayıs tarihlerinde yapılacak AB Parlamentosu seçimlerine katılması beklenmekte olup, BK hükümeti bu çerçevede hazırlıklarını sürdürmektedir.

Esasen bu aşamada, BK Parlamentosunun Anlaşmasız ayrılık olasılığını ortadan kaldırmaya yönelik güçlü bir iradesi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, sürecin ülkemizin BK ile ticaretine doğrudan etkisi göz önünde bulundurularak, her türlü olasılığa hazırlıklı olunmasını teminen, Anlaşmasız ayrılık durumunda ticarette tabi olunacak farklı uygulamaların netleştirilmesi amacıyla muhtemel gümrük vergisi ve gümrük prosedürleri uygulamalarına ilişkin bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Ayrıca, BK ve AB’nin anlaşma ile ayrılması durumunda yürürlüğe girecek Geri Çekilme Anlaşması’ndaki düzenlemelere de aşağıda kısaca yer verilmiştir. Son olarak, ülkemizle BK arasındaki çalışmalarda gelinen aşama da özetlenmiştir.

Kaynak: www.ticaret.gov.tr ..

25 Apr 2019 00:40:48 Z

2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Bakır döküntü ve hurdaları eklenmiştir...

25 Apr 2019 00:40:48 Z

İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan 7214.20 gtip lu ürünlerin Diğer Ülkeler (DÜ) gümrük vergisi kolonuna ...Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için gümrük vergisi %30 uygulanır... şeklindeki (6) nolu dipnot eklenmiştir...