You are here:   Mevzuat
  |  Login

Mevzuat

Minimize

19 Mar 2018 11:20:06 Z

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği ile atıfta bulunulan AB direktifi kapsamındaki standartlardan Türk Standardları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartların listesi..

19 Mar 2018 11:20:06 Z

19.03.2018 Tarihli, 30365 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

19 Mar 2018 11:20:06 Z

18.03.2018 Tarihli, 30364 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

19 Mar 2018 11:20:06 Z

17.03.2018 Tarihli, 30363 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

19 Mar 2018 11:20:06 Z

2018/1 ve 2018/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yürütülen ithalat denetim faaliyetlerine ilişkin yayımlanmış olan GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1) ve GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) de değişiklik ve eklemeler yapılmıştır...

19 Mar 2018 11:20:06 Z

e-fatura FORUM sitemiz bakım nedeniyle geçici olarak kapatılmıştır. Bu süre Zarfında Elektronik Uygulamalara ilişkin sorularınız için efatura@gelirler.gov.tr, edefter@gelirler.gov.tr, earsiv@gelirler.gov.tr, ebilet@gelirler.gov.tr, ihracat.efatura@gelirler.gov.tr adreslerimizi kullanılabilirsiniz.

Kaynak:http:www.efatura.gov.tr..

19 Mar 2018 11:20:06 Z

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar eki listede yer alan Videoya ait GTİP numarası 8521.10 olarak değiştirilmiştir...

19 Mar 2018 11:20:06 Z

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15) nin ekinde yer alan sınıflandırma (KN kodu) kararlarından 1901.90.99 KN kodunu içeren sınıflandırma kararları yürürlükten kaldırılmıştır...

19 Mar 2018 11:20:06 Z

16.03.2018 Tarihli, 30362 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

19 Mar 2018 11:20:06 Z

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz...

19 Mar 2018 11:20:06 Z

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz...

19 Mar 2018 11:20:06 Z

Tayland Ticaret Bakanlığı tarafından İran ve Brezilya’nın yanı sıra ülkemiz menşeli aşağıda GTİP’leri listelenen “Sıcak Haddelenmiş Çelikten Yassı Mamuller” ithalatına karşı başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında 15 Mayıs 2017 tarihinde firmalarımız için % 6,88 ile % 38,23 arasında değişen oranlarda (Brezilya için % 34,40; İran için % 7,37 ile % 38,27 oranları arasında) hükmedilen nihai anti-damping vergilerinin, aynı ürünlere karşı uygulanan korunma önleminin bitiş tarihi olan 6 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar 23 Şubat 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

GTİP Listesi (Tay GTİP’lerine göre)
7208.36.00.031 7208.36.00.032 7208.36.00.033 7208.36.00.090
7208.37.00.041 7208.37.00.042 7208.37.00.043 7208.37.00.090
7208.38.00.041 7208.38.00.042 7208.38.00.043 7208.38.00.090
7208.39.90.041 7208.39.90.042 7208.39.90.043 7208.39.90.090
7208.53.00.011 7208.53.00.012 7208.53.00.013 7208.53.00.090
7208.54.90.011 7208.54.90.012 7208.54.90.013 7208.54.90.090

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr..

19 Mar 2018 11:20:06 Z

2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hk...

19 Mar 2018 11:20:06 Z

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 6102 Türk Ticaret Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır...

19 Mar 2018 11:20:06 Z

Gıdalardaki mikotoksin limitlerinin resmi kontrolü için gıdalardan numune alma, numune hazırlama ve analiz metodu kriterlerinin belirlenmesi hk. ..